ОМ ЯКШАЙЯ КУБЕРАЙЯ ВАЙШРАВАНААЙЯ ДХАНАДХАНЬЯДИ ПАДАЕХ ДХАНА ДХАНЬЯ САМРИДХИНГ МЕ ДЕХИ ДАПАЙЯ СОХА

“Om Yakshyaya Kuberaya Vaishravanaaya Dhanadhanyadi Padayeh Dhana-Dhanya Samreeddhing Me Dehi Dapaya Swaha”
«О, Кубера, господин Якшей, благослови нас богатством и процветанием!»